กิจกรรม “ลดขยะด้วย ECOLIFE APPLICATION”

กิจกรรม “ลดขยะด้วย ECOLIFE APPLICATION”

โครงการลดขยะด้วย ECOLIFE APPLICATION  หรือ การสะสมแต้มด้วย QR Code  เมื่อผู้ซื้องดรับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 4 ประเภท คือ ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก ช้อน-ส้อมพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติก โดยแอปพลิเคชั่นสามารถแสดงผลจำนวนการลดขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียทิ้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเวปไซต์ www.ecolifeapp.com  การใช้ Application นี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการลดขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม Read more

กิจกรรม “SUT Say No Plastic”

กิจกรรม “SUT Say No Plastic”

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ 5 มิถุนายน 2561  มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่  SUT Say No Plastic โดยได้ดำเนินการ 6 มาตรการร่วมกับร้านค้าผู้ประกอบภายใน มทส. ดังนี้

  1. งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้น ของร้อน
  2. งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)
  3. งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุง แบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง
  4. งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส (ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษเท่านั้น)
  5. ลดใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้มหากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน
  6. ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

Read more

กิจกรรม “รณรงค์คัดแยกเศษอาหาร”

กิจกรรม “รณรงค์คัดแยกเศษอาหาร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบคัดแยกเศษอาหารประจำโรงอาหารจำนวน 6 จุด ประกอบด้วย 1) จุดคัดแยกขยะรีไซเคิล 2) จุดคัดแยกขยะทั่วไป 3)  จุดคัดแยกเศษอาหาร  4)  จุดคืนภาชนะใช้แล้ว และ 5) จุดคืนแก้ว สามารถรวบรวมเศษอาหารได้จำนวน 72,000 กก./ปี และนำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ทั้งหมด

Read more

เส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า

เส้นทางจักรยานและทางเดินเท้า

เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการเดินทางโดยการสร้างระบบโครงข่ายทางจักรยานยนต์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย เพื่อจูงใจให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังสนับสนุนให้มีการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมเพื่อเชื่อมอาคารเรียนแต่ละอาคาร อาคารหอพักนักศึกษาแต่ละอาคารเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมให้มีการเดินเท้ามากขึ้นเช่นกัน Read more

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบผลิตน้ำประปา

มหาวิทยาลัยมนีระบบผลิตน้ำประปา สามารถผลิตน้ำประปาใช้เอง และส่งจ่ายผ่านระบบท่อโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัย ระบบผลิตน้ำประปาผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน (อ่างเก็บน้ำ) มีกำลังการผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน  ปัจจุบันสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาได้ จำนวน 1,256,080 ลบ.ม./ปี Read more

ระบบผลิตน้ำประปามีน้ำตะกอน

ระบบผลิตน้ำประปามีน้ำตะกอน

ระบบผลิตน้ำประปาจะมีน้ำตะกอน เกิดขึ้นจาก 2 ส่วน คือ การระบายออกจากถังตกตะกอน(น้ำตะกอนข้น) และเกิดจากการล้างทรายกรอง (น้ำตะกอนเบาบาง) ปริมาณตะกอนจากสองส่วน มีประมาณร้อยละ 13 ของปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบผลิตน้ำประปา น้ำตะกอนดังกล่าวนี้หากนำมาแยกตะกอนออกแล้วนำน้ำกลับเข้าระบบผลิตใหม่ได้ลดการทิ้งน้ำตะกอนโดยเปล่าประโยชน์ช่วยประหยัดน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาได้ Read more

ขบวนการรีไซเคิลน้ำ

ขบวนการรีไซเคิลน้ำ

มหาวิทยาลัยมีระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัย อาคารที่ทำการ เพื่อเข้ารวบรวมเข้าสู่ระบบรีไซเคิลน้ำเสีย โดยน้ำเสียจะไหลด้วยระบบแรงโน้มถ่วงไปยังระบบรีไซเคิลน้ำเสียซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของมหาวิทยาลัย  จากการดำเนินงานสามารถส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลที่มีคุณภาพได้ จำนวน 393,442 ลบ.ม./ปี  คิดเป็นร้อยละ  31 (393,442 /1,256,080) ของปริมาณการใช้น้ำประปา  โดยส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลใช้ในระบบสุขภัณฑ์ จำนวน 73 อาคาร  คิดเป็น ร้อยละ 60 ของอาคารทั้งหมด ส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลไปใช้ในระบบสปริงเกอร์ จำนวน 9 อาคาร  และส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลไปใช้รดนำต้นไม้สำหรับก๊อกสนาม  จำนวน 15 อาคาร

Read more

ระบบกรองน้ำบาดาล

ระบบกรองน้ำบาดาล

มหาวิทยาลัยได้พยายามสำรวจน้ำใต้ดินภายในบริเวณมหาวิทยาลัย  เพื่อทดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำผิวดิน โดยสามารถขุดบ่อบาดาลและนำน้ำขึ้นมาใช้ได้  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขุดบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ และมีระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 1,200  ลบ.ม./วัน Read more

ถังขยะแยกประเภทประจำอาคาร

ถังขยะแยกประเภทประจำอาคาร

มหาวิทยาลัยจัดให้มีถังคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในและภายนอกอาคารอย่างเหมาะสม จัดให้มีถังขยะรีไซเคิลประจำร้านสะดวกซื้อ โดยจัดถังขยะแยกประเภททั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างเหมาสะม โดยบุคลากรและ นศ. มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ recycle ได้อย่างถูกประเภท

Read more

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.

มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรม ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. ซึ่งเป็นตัวกลางในการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากนักศึกษาและบุคลากร และส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าเอกชนเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป  สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิล จำนวน 175,722 กก./ปี คิดเป็นร้อยละ 11.04  ของปริมาณขยะทั้งหมด และมีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม ประมาณ 65,000 บาท/ปี Read more