กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก SUT Zero Waste

วันสิ่งแวดล้อมโลก มทส. ประกาศเจตนารมณ์ “SUT Zero Waste” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะแก้ว-หลอดพลาสติก ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี
ในปีนี้ มทส. ได้ประกาศเจตนารมณ์ การจัดการขยะตามแนวทาง “Zero Waste” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถลดปริมาณขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ SUT Zero Waste เป็นระยะ 3 ปี เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยวางแนวทางไว้ 7 แนวทาง ดังนี้
1. การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยได้งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ 100 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 1.20 ล้านใบต่อปี และจะขยายผลไปยังการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ลดการใช้แก้วพลาสติก โดยมุ่งเป้าลดขยะประเภทแก้วและหลอดพลาสติกร้อยละ 50 และในระยะยาวจะประกาศงดใช้แก้วและหลอดพลาสติกและใช้แบบย่อยสลายได้ทดแทน
3. การจัดประชุมแบบ Green Meeting ลดการใช้กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้น
4. การจัดการขยะอินทรีย์ จากโรงอาหารเพื่อจัดการที่แหล่งกำเนิด และลดภาระการเก็บขนมาจัดการที่ปลายทาง
5. การจัดการขยะรีไซเคิล ปัจจุบัน มทส. มีธนาคารวัสดุรีไซเคิลสามารถรับซื้อขยะรีไซเคิลต้นทางได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และมีแผนพัฒนาเครื่องรับซื้อวัสดุรีไซเคิลอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความสะดวกและส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
6. การปรับปรุงถังขยะแยกประเภท และระบบจัดเก็บขยะภายในอาคาร โดยพัฒนาถังขยะแยกประเภทให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สะดวกต่อการคัดแยกขยะ
7. การรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแผนการจัดกิจกรรม Green Talk เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม มทส.ในการดำเนินงาน SUT Zero Waste สนองแนวยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสนี้ นักศึกษาและบุคลากร มทส. กว่า 1,000 คน ได้รวมพลังแสดงปฏิญญา “คุณจะช่วย มทส. มุ่งสู่ SUT Zero Waste อย่างไร” และ Kick off กิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วและหลอดแบบย่อยสลายได้ โดยจับมือกับร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและกาแฟภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 18 ร้าน เพื่อลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติก ร้อยละ 50 และเพิ่มการใช้แก้วและหลอดแบบย่อยย่อยสลายได้ พิธีมอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้โดยใช้วัสดุปรับปรุงจากการแปรรูปขยะของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ถือเป็นการดำเนินการตามแนวทาง Zero Waste ด้วยเช่นกัน

กิจกรรม “ลดขยะด้วย ECOLIFE APPLICATION”

กิจกรรม “ลดขยะด้วย ECOLIFE APPLICATION”

โครงการลดขยะด้วย ECOLIFE APPLICATION  หรือ การสะสมแต้มด้วย QR Code  เมื่อผู้ซื้องดรับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 4 ประเภท คือ ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก ช้อน-ส้อมพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติก โดยแอปพลิเคชั่นสามารถแสดงผลจำนวนการลดขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียทิ้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเวปไซต์ www.ecolifeapp.com  การใช้ Application นี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการลดขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม Read more

กิจกรรม “SUT Say No Plastic”

กิจกรรม “SUT Say No Plastic”

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ 5 มิถุนายน 2561  มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่  SUT Say No Plastic โดยได้ดำเนินการ 6 มาตรการร่วมกับร้านค้าผู้ประกอบภายใน มทส. ดังนี้

  1. งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้น ของร้อน
  2. งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)
  3. งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุง แบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง
  4. งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส (ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษเท่านั้น)
  5. ลดใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้มหากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน
  6. ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

Read more

กิจกรรม “รณรงค์คัดแยกเศษอาหาร”

กิจกรรม “รณรงค์คัดแยกเศษอาหาร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบคัดแยกเศษอาหารประจำโรงอาหารจำนวน 6 จุด ประกอบด้วย 1) จุดคัดแยกขยะรีไซเคิล 2) จุดคัดแยกขยะทั่วไป 3)  จุดคัดแยกเศษอาหาร  4)  จุดคืนภาชนะใช้แล้ว และ 5) จุดคืนแก้ว สามารถรวบรวมเศษอาหารได้จำนวน 72,000 กก./ปี และนำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ทั้งหมด

Read more

ถังขยะแยกประเภทประจำอาคาร

ถังขยะแยกประเภทประจำอาคาร

มหาวิทยาลัยจัดให้มีถังคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในและภายนอกอาคารอย่างเหมาะสม จัดให้มีถังขยะรีไซเคิลประจำร้านสะดวกซื้อ โดยจัดถังขยะแยกประเภททั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างเหมาสะม โดยบุคลากรและ นศ. มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ recycle ได้อย่างถูกประเภท

Read more

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส.

มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรม ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. ซึ่งเป็นตัวกลางในการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากนักศึกษาและบุคลากร และส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าเอกชนเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป  สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิล จำนวน 175,722 กก./ปี คิดเป็นร้อยละ 11.04  ของปริมาณขยะทั้งหมด และมีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล เข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม ประมาณ 65,000 บาท/ปี Read more

โรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใช้เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment, MBT) หรือ เทคโนโลยีการหมัก (Composting)กระบวนการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ ประกอบด้วยระบบการคัดแยกด้วยระบบสายพาน Read more

โรงกำจัดขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงกำจัดขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงกำจัดขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้เทคโนโลยี Gasification ชนิด Fixed-bed Downdraft Gasification โดยทำการป้อนเชื้อเพลิงทางด้านบน และใช้หลักการเผาไหม้ที่ควบคุมปริมาณอากาศทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งทำให้เกิดแก๊สเชื้อเพลิง (Producer Gas) โดยเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง Read more

ต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโรไลซิส

ต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโรไลซิส

ต้นแบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นน้ำมันของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยระบบจะใช้ขยะพลาสติกวันละ 5-7 ตัน สามารถผลิตน้ำมันได้วันละประมาณ 6,000 ลิตร โดยการนำขยะพลาสติกจากระบบ MBT และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF-4) ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นเชื้อเพลิง Read more